Mr. Sachin Waikar(d sculptor), Mrs. Prafulla Dahanukar, Mr. Jain

Art Chakra's endeavour- Mr. Sachin Waikar's display of rhythmic works.

Advertisements